فرآیند الکتروشیمیایی و الکتروغشایی

آوریل 6, 2021

EDI

فرایند الکترودیونیزاسیون (Electrodeionization-EDI): EDI یک فرآیند تصفیه آب است که با استفاده از میدانی الکتریکی و ترکیبی از رزین تبادل یونی و ممبران‌های دارای خاصیت انتخاب […]
آوریل 6, 2021

EDR

فرایند الکترودیالیز معکوس(Electrodialysis Reversal -EDR): اساس کار EDR همانند ED است. در هر سیستم EDR دو الکترود در قسمت بیرونی وجود دارد که در یک محلول […]
آوریل 6, 2021

ED

فرایند الکترودیالیز(Electrodialysis -ED): ED جزو فرایندهای جداسازی غشایی است و نیروی محرکه انتقال یون‌ها در این فرایند اختلاف پتانسیل الکتریکی اعمال شده میان یک آند و […]
آوریل 6, 2021

ECF

فرایند انعقاد و شناورسازی الکتریکی : (Electro Coagulation Flotation-ECF) در روش ECF اکسیداسیون الکترود قربانی (آند) منجر به تولید مواد منعقدساز می شود. یون‌های فلزی تولید […]
English