راکتورهای بی هوازی

آوریل 6, 2021

ABR

راکتور بی‌هوازی بافل‌ دار(Anaerobic Baffled Reactor-ABR): یکی دیگر از روش‌های بی‌هوازی تصفیه فاضلاب استفاده از راکتورهای بی‌هوازی بافل دار است. از مهم‌ترین ویژگی این روش سرعت […]
آوریل 6, 2021

ICX

(Internal Circulation eXperience- ICX): راکتورهای ICX نسل جزو نسل سوم راکتورهای بی‌هوازی با سرعت بالا هستند. طراحی منحصر به‌فرد به همراه تجهیزات جداسازی دو مرحله توانایی […]
آوریل 6, 2021

IC

بیوراکتور بی‌هوازی با بازچرخانی داخلی (Internal Circulation-IC): راکتور IC تکامل یافته سیستم های هضم UASB و EGSB است و یک نوع هاضم بی هوازی است که […]
آوریل 6, 2021

CSTR

راکتور همزن‌دار بیهوازی (Continuous stirred-tank reactor-CSTR): این نوع از راکتورها شامل مخزنی با میکسر جهت جلوگیری از ته‌نشین شدن میکروارگانیسم‌ها است که به طور پیوسته جریان […]
آوریل 6, 2021

EGSB

راکتور بی هوازی با بستر توسعه یافته لجن گرانوله (Expanded Granular Sludge Bed-EGSB): راکتورهای EGSB نسل پیشرفته راکتور UASB هستند. مزایای این فرآیند سرعت بیشتر جریان […]
آوریل 6, 2021

UASB

راکتور بستر بیهوازی با جریان روبه بالا (Upflow Anaerobic Sludge Blanket- UASB): این سیستم با جریانی روبه بالا با راندمان نزدیک به 80% آلاینده های موجود […]
آوریل 6, 2021

ANMBR

بیوراکتور غشایی بی‌هوازی (Anaerobic Membrane Bioreactor- AnMBR): فرآیندهای بیوراکتور غشایی (MBR) عمدتاً برای تصفیه فاضلاب با استفاده از میکرو فیلتراسیون (MF) یا اولترافیلتراسیون (UF) و ادغام […]
English