آوریل 6, 2021

تصفیه آب NF

نانو فیلتراسیون (NF): نانو فیلترها در اصل فیلتراسیون با فشار پایین تر نسبت به RO است بنابراین قیمت تمام شده نانو فیلترها و انرژی مصرفی آنها كم است. […]
آوریل 6, 2021

تصفیه آب MF

میکروفیلتراسیون (MF): میکروفیلتراسیون یکی از فرآیندهای مهم غشایی می‌باشد که نیروی محرکه آن اختلاف فشار است. اندازه حفرات غشاء به طوری ساخته شده که میکروارگانیزم ها نمی توانند […]
آوریل 6, 2021

تصفیه آب UF

الترافیلتراسیون (UF): اولترافیلتراسیون در اصل فیلتراسیون با فشار پایین است بنابراین انرژی مصرفی آنها کم است. سیستم های UF عمدتا برای تصفیه آب آشامیدنی و یا پیش تصفیه قبل […]
آوریل 6, 2021

تصفیه آب RO

اسمز معکوس (RO) :در دنیا به ویژه مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند ، استفاده از سیستم های تصفیه آب با کمترین آب دور ریز […]
English