آوریل 6, 2021

MLD

فرایند با حداقل پساب (Minimal Liquid Discharge -MLD): MLD در مقایسه با ZLD هزینه‌های CPEX و OPEX را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد به دلیل […]
آوریل 6, 2021

ZLD

فرایند بدون پساب یا پساب صفر(Zero Liquid Discharge-ZLD): ZLD فرآیندی ارتقاء یافته از گروه فرآیندهای نمک زدایی حرارتی است که به طور گسترده در زمینه‌ی نمک‌زدائی […]
English