gSx6GRuDI1

آوریل 6, 2021

EDI

فرایند الکترودیونیزاسیون (Electrodeionization-EDI): EDI یک فرآیند تصفیه آب است که با استفاده از میدانی الکتریکی و ترکیبی از رزین تبادل یونی و ممبران‌های دارای خاصیت انتخاب […]
آوریل 6, 2021

EDR

فرایند الکترودیالیز معکوس(Electrodialysis Reversal -EDR): اساس کار EDR همانند ED است. در هر سیستم EDR دو الکترود در قسمت بیرونی وجود دارد که در یک محلول […]
آوریل 6, 2021

ED

فرایند الکترودیالیز(Electrodialysis -ED): ED جزو فرایندهای جداسازی غشایی است و نیروی محرکه انتقال یون‌ها در این فرایند اختلاف پتانسیل الکتریکی اعمال شده میان یک آند و […]
آوریل 6, 2021

ECF

فرایند انعقاد و شناورسازی الکتریکی : (Electro Coagulation Flotation-ECF) در روش ECF اکسیداسیون الکترود قربانی (آند) منجر به تولید مواد منعقدساز می شود. یون‌های فلزی تولید […]
آوریل 6, 2021

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (Advanced Oxidation Processes-AOP) رادیکال‌ها اتم‌ها یا مولکول‌هایی هستند که حداقل یک جفت الکترون آزاد دارند و از جمله خواص آنها ماهیت غیرانتخابی، واکنش‌پذیری […]
آوریل 6, 2021

تصفیه شیرآبه و پساب های دارای بارآلی زیاد و شوری زیاد

فرآیند اسمز معکوس با دیسک لوله‌ای (Disc Tubular Reverse Osmosis-DTRO): DTROنوعی فرایند اسمز معکوس است که در مقایسه با سایر فرایندهای غشایی دارای مزایایی از جمله […]
آوریل 6, 2021

MLD

فرایند با حداقل پساب (Minimal Liquid Discharge -MLD): MLD در مقایسه با ZLD هزینه‌های CPEX و OPEX را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد به دلیل […]
آوریل 6, 2021

ZLD

فرایند بدون پساب یا پساب صفر(Zero Liquid Discharge-ZLD): ZLD فرآیندی ارتقاء یافته از گروه فرآیندهای نمک زدایی حرارتی است که به طور گسترده در زمینه‌ی نمک‌زدائی […]
آوریل 6, 2021

ABR

راکتور بی‌هوازی بافل‌ دار(Anaerobic Baffled Reactor-ABR): یکی دیگر از روش‌های بی‌هوازی تصفیه فاضلاب استفاده از راکتورهای بی‌هوازی بافل دار است. از مهم‌ترین ویژگی این روش سرعت […]
English